REKLAMAČNÝ PORIADOK KU KLIENTSKÝM TESTOM

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť CYTOPATHOS, spol. s r.o., so sídlom: Kutuzovova 23, 83103 Bratislava 3, IČO: 35 897 619, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa vložka č. 32876/B, je oprávnená poskytovať laboratórnu diagnostiku v špecializačných odboroch v zmysle platného povolenia. (ďalej len „Poskytovateľ“).

Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením testovania Klientov realizovaných Poskytovateľom pre Klienta na základe Zmluvy a/alebo riadne vyplnenej a podpísanej žiadanky a odobratej a/alebo doručenej biologickej vzorky, ako aj za účelom vzájomnej podpory Poskytovateľa na jednej strane a Klienta na strane druhej v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti medicíny a v duchu kódexu etických a morálnych hodnôt, vydal Poskytovateľ podľa § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka pre Klientov, ktorí si zakúpili Testy, Všeobecné obchodné podmienky - Klient (ďalej len „VOP Klient“) a zároveň aj tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Poskytovanie Klientskych testov ako aj tento Reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

  1. PREDMET

Poskytovateľ zodpovedá za to, že akékoľvek ním ponúkané Testy, ako aj ďalšie služby súvisiace s poskytovaním Testovania (ďalej spolu len „Služby“), budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s jej charakterom.

Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu:

na kvalitu poskytovanej Služby,

na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že cena nebola určená v súlade s platným Cenníkom.

Kvalitou poskytovanej Služby sa rozumie predovšetkým samotné vykonanie Testovania a riadne a správne doručenie jeho výsledku.

Reklamovať nemožno Službu, ktorá nebola vykonaná z dôvodu okolností, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa, a to predovšetkým (i) ak nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť Poskytovateľa, (ii) ak vznikli dôvody na nevykonanie Služby na strane Klienta, (iii) ak Klient nedodrží pokyny Poskytovateľa v súvislosti s Testovaním a Poskytovateľ vie toto porušenie preukázať, alebo (iv) ak Poskytovateľ nemohol objektívne vykonať Službu z dôvodu pôsobenia vyššej moci (tzv. vis maior).

Reklamáciu musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 15 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

 

Reklamácia môže byť uplatnená:

písomne na korešpondenčnej adrese Poskytovateľa,

emailom na emailovej adrese meditesty@cytopathos.sk

telefonicky prostredníctvom klientskeho centra Poskytovateľa.

Po uplatnení reklamácie Klientom vydá Poskytovateľ potvrdenie o prijatí reklamácie.

Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v lehote určenej Poskytovateľom, a to najmä vzhľadom na dôvod a závažnosť reklamácie. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Spôsoby vybavenia reklamácie:

ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Klient právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie;

ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť, t. j. najmä v prípade nevykonania Testu z dôvodov na strane Poskytovateľa (predovšetkým strata, zneškodnenie vzorky alebo nesprávne vykonanie Testu so zlým výsledkom) má Klient nárok na:

bezplatné opakovanie totožného Testu,

vrátenie už zaplatenej úhrady za Test v plnej výške;

ak Službu nemožno vykonať z dôvodu na strane Klienta alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, Klient nemá nárok na nápravu.

O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Klienta e-mailom.